วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

โทษของสารเสพติดโทษภัยต่อครอบครัว

• ทำลายความสุขในบ้าน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ตามมาจนอาจทวีความรุนแรงให้ครอบครัวแตกแยก

• สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ ยาเสพติด หรือบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด

• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ

• ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม

• ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพราะคนในครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด มักจะก่ออาชญากรรม

โทษภัยต่อชุมชนและสังคม

• ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในชุมชน

• เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำลาย

• ทำลายเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

• ทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆเป็นไปอย่างเชื่องช้า

• สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม

• ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรมทางจิตประสาท

• ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา
• ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์ 


โทษภัยต่อประเทศชาติ

• บ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ

• รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก

• สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศ

• เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

• การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า

• สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้

• ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ในสายตาของชาวต่างประเทศ

• อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบระหว่างประเทศ

• ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติอาจใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคง

• ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น